Juridische verklaring

Deze inhoud heeft me geholpen
4

BELANGRIJK! WIJ VERZOEKEN U DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR TE LEZEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.

Op uw gebruik van deze site en de op deze site beschikbare informatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Eigendom: Deze site is eigendom van en wordt gebruikt en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION namens het Kimberly-Clark concern (hierna te noemen "Kimberly-Clark") en is gemaakt voor aan u gericht(e) informatie, educatie, entertainment en communicatie. Deze site en alle waarneembare onderdelen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en geluidsmateriaal, zijn auteursrechtelijke beschermd door Kimberly-Clark.

Beperkingen van het gebruik: Deze site is voor u uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag deze site dan wel onderdelen daarvan op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, heruitgeven, posten, verspreiden, verzenden of aanpassen.

Verklaring met betrekking tot handelsmerken: Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Kimberly-Clark of zijn gebruikt nadat hiervoor toestemming is verleend. U mag deze materialen voor geen enkel doeleinde gebruiken zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Kimberly-Clark dan wel de eigenaar van het handelsmerk.

Ongevraagde ideeën: Kimberly-Clark ontvangt graag uw opmerkingen en beantwoordt graag uw vragen over onze producten en ons bedrijf. We zijn echter niet op zoek naar ongevraagde ideeën, suggesties of materialen met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp, de productie of de marketing van onze producten en deze kunnen door ons ook niet worden aangenomen. Door dit beleid aan te houden, hopen wij eventuele daaruit voortvloeiende misverstanden te voorkomen met burgers die opmerkingen of ideeën aanbrengen met betrekking tot producten of concepten die zijn ontwikkeld door de werknemers van Kimberly-Clark. Indien u in dienst treedt van Kimberly-Clark, moeten materialen op deze site in geen geval worden beschouwd als arbeidsovereenkomst dan wel delen daarvan. Daarnaast moet geen enkele verklaring op deze site worden uitgelegd als een vorm van garantie verstrekt of verplichting aangegaan door Kimberly-Clark; de relaties van het bedrijf met zijn werknemers zijn gebaseerd op de beginselen van vrijheid en wederkerigheid.

Links naar en betrekkingen met andere bedrijven: Op deze site staan links naar andere websites en informatie over andere bedrijven en andere bronnen, zoals de content in de Out and About gids. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij, omdat wij geen controle hebben over deze sites en bronnen, niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid daarvan. Wij verlenen evenmin goedkeuring voor de daarin opgenomen content en wij zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor daar geplaatste dan wel verkrijgbare content, producten, diensten dan wel andere materialen óf schade of verliezen voortvloeiend uit het gebruik ervan.
Daarnaast wijzen wij erop dat uw correspondentie, zakelijke transacties (met inbegrip van betaling en leveringen van goederen of diensten en alle overige daarmee verband houdende voorwaarden, garanties of verklaringen) of deelname aan acties bij adverteerders en andere bedrijven die u op of via onze site, met inbegrip van de Out and About gids, hebt gevonden uitsluitend een zaak zijn tussen u en de betreffende adverteerder of het betreffende bedrijf. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk zijn voor verlies of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit dergelijke transacties dan wel de aanwezigheid van dergelijke adverteerders of bedrijven op onze site.

Openbaarmaking en gebruik van uw communicatie: Geposte berichten op deze site en aan Kimberly-Clark geleverde e-mails zijn niet vertrouwelijk en Kimberly-Clark is niet aansprakelijk voor gebruik dan wel openbaarmaking daarvan. Alle communicatie en alle overige materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongevraagde ideeën, suggesties of materialen) die u stuurt naar deze site of per e-mail stuurt naar Kimberly-Clark zijn en blijven exclusief eigendom van Kimberly-Clark en kunnen door Kimberly-Clark voor alle commerciële dan wel andere toepassingen worden gebruikt zonder enige vergoeding hiervoor. Als u deze site gebruikt om informatie te verstrekken aan Kimberly-Clark binnen het kader van een relatie tussen leverancier en koper, verklaart en garandeert u dat de specificaties van de grondstoffen en andere door u versterkte informatie correct en volledig zijn en verklaart u ons na iedere verandering van deze informatie hiervan onverwijld op de hoogte te zullen brengen.

AFWIJZING VAN GARANTIES: KIMBERLY-CLARK VERSTREKT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID DAN WEL VOLLEDIGHEID VAN DE CONTENT (TEKST EN AFBEELDINGEN) OP DEZE SITE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST KIMBERLY-CLARK ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DAARNAAST GARANDEERT KIMBERLY-CLARK NIET DAT DEZE SITE DAN WEL DE SERVER WAARDOOR DEZE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VRIJ IS VAN ‘COMPUTERVIRUSSEN’.

Beperking van aansprakelijkheid: Kimberly-Clark is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bijzondere schade of gevolgschade voortvloeiend uit uw toegang tot dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze site dan wel uw gebruik van of uw vertrouwen op deze site dan wel de content van die site. Daarnaast rust op Kimberly-Clark geen verplichting tot het bijwerken van deze site dan wel de content van die site en is het bedrijf niet aansprakelijk voor het eventueel niet-bijwerken daarvan. Daarnaast is Kimberly-Clark verantwoordelijk noch aansprakelijk voor uw gebruik van andere websites waartoe u toegang krijgt via bepaalde links op deze site. Deze links en andere “bronnen” waarnaar wordt verwezen op deze site, worden uitsluitend ter beschikking gesteld als openbare dienstverlening aan gebruikers van het World Wide Web en de opname op onze site behelst geen goedkeuring door dan wel gelieerdheid aan Kimberly-Clark.

Overige zaken: Kimberly-Clark behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om (1) deze voorwaarden te wijzigen, (2) geposte berichten te controleren en te verwijderen en (3) op elk gewenst moment de beschikbaarheid van de site te beëindigen zonder aankondiging vooraf. Indien een voorwaarde dan wel bepaling in deze voorwaarden ongeoorloofd, ongeldig, nietig dan wel om enige andere reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden vormen de volledig voorwaarden zoals overeengekomen tussen u en Kimberly-Clark met betrekking tot het betreffende onderwerp. Door gebruik te maken van deze site, verklaart u akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonlijke informatie met betrekking tot consumenten wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Kimberly-Clark en de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Nominatieve bestanden die het voorwerp zijn van computerverwerking op deze site worden gerapporteerd aan de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De aldus via een provider verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het bedrijf KIMBERLY CLARK BVBA. Zij worden verzameld voor specifieke en beperkte doeleinden waarover u op het moment van verzameling door ons zult worden geïnformeerd en zullen worden bewaard voor een redelijke termijn die nodig is voor de doeleinden van de gegevensverwerking.
Conform de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, als gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u een recht van toegang, bezwaar, intrekking en rectificatie van gegevens over u.
U kunt te allen tijde gebruikmaken van dit recht door contact op te nemen met onze DryNites® klantenservice onder Contactgegevens of door contact op te nemen met de afdeling klantenservice via tel.nr. 0800 19 064

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE.

TOP